รายชื่อนักตะกร้อชาย
– สืบศักดิ์ ผันสืบ
– เกรียงไกร แก้วเมียน
– วีระวุฒิ ณหนองคาย
– ศิริวัฒน์ สาขา
– กฤษณะ  ธนะกร
– พรชัย เค้าแก้ว
– สิงหา สมสกุล
– อนุวัฒน์ ชัยชนะ
– สุริยัน เป๊ะชาญ
– สมพร ใจสิงหล
– ภัทรพงษ์ ยุพดี
รายชื่อนักตะกร้อหญิง
– นิตินัดดา แก้วคำไสย์
– วันวิสาข์ จันทร์แก่น
– พิกุล สีดำ
– ธิดาวรรณ ดาวสกุล
– นิสา ธนะอรรถวุฒิ
– ดารณี วงศ์เจริญ
– พยอม ศรีหงษา
– นรีรัตน์ (อารีรัตน์) ตาขัน
– แก้วใจ พุ่มสว่างแก้ว
– มัสยา ด้วงศรี
– รุ่งทิพย์ ตะนะขิง


Advertisements