ประวัติ

ใส่ความเห็น

ประวัติตะกร้อ ที่มาที่ไป กีฬาตะกร้อ

         ในการค้นคว้าหาหลักฐานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดการกีฬาตะกร้อในอดีตนั้น ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจนว่ากีฬาตะกร้อนั้นกำเนิดจากที่ใด

จากการสันนิษฐานคงจะได้หลายเหตุผลดังนี้
ประเทศพม่า เมื่อประมาณ พ.ศ. 2310 พม่ามาตั้งค่ายอยู่ที่โพธิ์สามต้น ก็เลยเล่นกีฬาตะกร้อกัน ซึ่งทางพม่าเรียกว่า “ชิงลง”

        ทางมาเลเซียก็ประกาศว่า ตะกร้อเป็นกีฬาของประเทศมาลายูเดิมเรียกว่า ซีปักรากา (Sepak Raga) คำว่า Raga หมายถึง ตะกร้า

         ทางฟิลิปปินส์ ก็นิยมเล่นกันมานานแล้วแต่เรียกว่า Sipak

         ทางประเทศจีนก็มีกีฬาที่คล้ายกีฬาตะกร้อแต่เป็นการเตะตะกร้อชนิดที่เป็นลูกหนังปักขนไก่ ซึ่งจะศึกษาจากภาพเขียนและพงศาวดารจีน ชาวจีนกวางตุ้งที่เดินทางไปตั้งรกรากในอเมริกาได้นำการเล่นตะกร้อขนไก่นี้ไปเผยแพร่ แต่เรียกว่าเตกโก (Tek K’au) ซึ่งหมายถึงการเตะลูกขนไก่

ประเทศเกาหลี ก็มีลักษณะคล้ายกับของจีน แต่ลักษณะของลูกตะกร้อแตกต่างไป คือใช้ดินเหนียวห่อด้วยผ้าสำลีเอาหางไก่ฟ้าปัก

          ประเทศไทยก็นิยมเล่นกีฬาตะกร้อมายาวนาน และประยุกต์จนเข้ากับประเพณีของชนชาติไทยอย่างกลมกลืนและสวยงามทั้งด้านทักษะและความคิด

ข้อมูลจาก
http://www.yimsiam.com

Advertisements

รายชื่อนักกีฬาเซปักตะกร้อ เอเซี่ยนเกมส์ครั้งที่ 16

ใส่ความเห็น

รายชื่อนักตะกร้อชาย
– สืบศักดิ์ ผันสืบ
– เกรียงไกร แก้วเมียน
– วีระวุฒิ ณหนองคาย
– ศิริวัฒน์ สาขา
– กฤษณะ  ธนะกร
– พรชัย เค้าแก้ว
– สิงหา สมสกุล
– อนุวัฒน์ ชัยชนะ
– สุริยัน เป๊ะชาญ
– สมพร ใจสิงหล
– ภัทรพงษ์ ยุพดี
รายชื่อนักตะกร้อหญิง
– นิตินัดดา แก้วคำไสย์
– วันวิสาข์ จันทร์แก่น
– พิกุล สีดำ
– ธิดาวรรณ ดาวสกุล
– นิสา ธนะอรรถวุฒิ
– ดารณี วงศ์เจริญ
– พยอม ศรีหงษา
– นรีรัตน์ (อารีรัตน์) ตาขัน
– แก้วใจ พุ่มสว่างแก้ว
– มัสยา ด้วงศรี
– รุ่งทิพย์ ตะนะขิง