ประวัติ

ใส่ความเห็น

ประวัติตะกร้อ ที่มาที่ไป กีฬาตะกร้อ

         ในการค้นคว้าหาหลักฐานเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดการกีฬาตะกร้อในอดีตนั้น ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจนว่ากีฬาตะกร้อนั้นกำเนิดจากที่ใด

จากการสันนิษฐานคงจะได้หลายเหตุผลดังนี้
ประเทศพม่า เมื่อประมาณ พ.ศ. 2310 พม่ามาตั้งค่ายอยู่ที่โพธิ์สามต้น ก็เลยเล่นกีฬาตะกร้อกัน ซึ่งทางพม่าเรียกว่า “ชิงลง”

        ทางมาเลเซียก็ประกาศว่า ตะกร้อเป็นกีฬาของประเทศมาลายูเดิมเรียกว่า ซีปักรากา (Sepak Raga) คำว่า Raga หมายถึง ตะกร้า

         ทางฟิลิปปินส์ ก็นิยมเล่นกันมานานแล้วแต่เรียกว่า Sipak

         ทางประเทศจีนก็มีกีฬาที่คล้ายกีฬาตะกร้อแต่เป็นการเตะตะกร้อชนิดที่เป็นลูกหนังปักขนไก่ ซึ่งจะศึกษาจากภาพเขียนและพงศาวดารจีน ชาวจีนกวางตุ้งที่เดินทางไปตั้งรกรากในอเมริกาได้นำการเล่นตะกร้อขนไก่นี้ไปเผยแพร่ แต่เรียกว่าเตกโก (Tek K’au) ซึ่งหมายถึงการเตะลูกขนไก่

ประเทศเกาหลี ก็มีลักษณะคล้ายกับของจีน แต่ลักษณะของลูกตะกร้อแตกต่างไป คือใช้ดินเหนียวห่อด้วยผ้าสำลีเอาหางไก่ฟ้าปัก

          ประเทศไทยก็นิยมเล่นกีฬาตะกร้อมายาวนาน และประยุกต์จนเข้ากับประเพณีของชนชาติไทยอย่างกลมกลืนและสวยงามทั้งด้านทักษะและความคิด

ข้อมูลจาก
http://www.yimsiam.com

รายชื่อนักกีฬาเซปักตะกร้อ เอเซี่ยนเกมส์ครั้งที่ 16

ใส่ความเห็น

รายชื่อนักตะกร้อชาย
- สืบศักดิ์ ผันสืบ
- เกรียงไกร แก้วเมียน
- วีระวุฒิ ณหนองคาย
- ศิริวัฒน์ สาขา
- กฤษณะ  ธนะกร
- พรชัย เค้าแก้ว
- สิงหา สมสกุล
- อนุวัฒน์ ชัยชนะ
- สุริยัน เป๊ะชาญ
- สมพร ใจสิงหล
- ภัทรพงษ์ ยุพดี
รายชื่อนักตะกร้อหญิง
- นิตินัดดา แก้วคำไสย์
- วันวิสาข์ จันทร์แก่น
- พิกุล สีดำ
- ธิดาวรรณ ดาวสกุล
- นิสา ธนะอรรถวุฒิ
- ดารณี วงศ์เจริญ
- พยอม ศรีหงษา
- นรีรัตน์ (อารีรัตน์) ตาขัน
- แก้วใจ พุ่มสว่างแก้ว
- มัสยา ด้วงศรี
- รุ่งทิพย์ ตะนะขิง


ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.